Nieuws

Mumbai 2017 nu met verslag!
04-03-2018, 20:57

In december zijn 15 leerlingen onder begeleiding van 2 collega's naar Mumbai geweest in het kader van een uitwisselingsproject.
Lees hieronder het verslag geschreven door Wouter Bregman en bekijk hier de foto's, gemaakt door Silvia van Tunen.

Second time around

In april 2017 kwam de tweede groep van St Stanislaus uit Mumbai naar Castricum om het Nederlandse gezinsleven mee te maken. Dit is een jaarlijkse gebeurtenis die twee jaar eerder was gestart. St Stanislaus en het Jac. P. Thijsse College waren al enige jaren in contact met elkaar via EUMIND. Beide scholen wilden een stap verder gaan door elkaars landen, families en scholen te bezoeken. Dat bleek een enorm succes.

Na een aantal bijeenkomsten met ouders en leerlingen, waren we klaar om de leerlingen te ontvangen. Na de ervaringen van de jaren daarvoor, waren we prima voorbereid. Het is en blijft een hele gebeurtenis. De gewoontes en tradities verschillen enorm. Dat maakt deze uitwisseling zo bijzonder.

Toen de Indiase leerlingen in Nederland waren, konden de leerlingen van het Jac. P. Thijsse College de eigenaardigheden van hun eigen land tonen. Waarom eten we eigenlijk pannenkoeken, waarom eten we zoveel kaas, waarom gebruiken wij hier zo veel specerijen uit, inderdaad, India? Wij leven in een monarchie en Koningsdag is belangrijk voor ons. Ons land is vlak, maar hoe leg je dat, en hoe leg je de windmolens en de dijken uit? Waarom gebruiken we die eigenlijk.

Na hun bezoek aan Nederland waren de leerlingen uit India verkocht. Wat een prachtig land leven wij in! Iedereen heeft een fiets, en iedereen heeft haast. Het lijkt net India, maar dan toch totaal anders.

In december 2017 hadden de leerlingen uit Nederland zich voorbereid op het tegenbezoek en vlogen we met Lufthansa naar Bombay – of Mumbai, zoals het nu genoemd wordt. Dat voorbereiden ging prima. De leerlingen hadden een film gezien over het leven van Mahatma Ghandi – hij symboliseert de tolerantie waar India bekend om staat. Zij hadden zich gebogen over voedsel, taal en cultuur van het land.  Dat Godsdienst zo belangrijke rol speelt in het leven van de Indiase bevolking was lastig te bevatten. Ook het gezinsleven in India is belangrijk. Waar wij in Nederland zo snel mogelijk het ouderlijk huis verlaten, in India is dat het tegenovergestelde. Alle familieleden wonen of bij elkaar of dicht in de buurt. Men staat ook meteen klaar als er iets moet gebeuren. Als je gaat trouwen, wordt niet alleen de buurman en buurvrouw uitgenodigd, het hele dorp of de hele gemeenschap is welkom. Dat kan erg intensief zijn, als je dat niet gewend bent.

Het feit dat het er warm is, werd ook besproken. Toen we in Mumbai uit het vliegtuig  stapte hadden de leerlingen pas door wat er met warm weer wordt bedoeld. Het eten is ook anders en sommigen hadden daar in het begin wat moeite mee, maar ook dit fenomeen werd omarmd. Het is zo lekker, die specerijen en de chapati’s en de dosa’s en de roti’s, te veel om op te noemen. Voor een vegetariër is India een Mekka! De meeste leerlingen waren bijzonder onder de indruk van de Butter Chicken, maar er was veel meer dan dat!

Naast het feit dat de leerlingen met de gastgezinnen Mumbai en omgeving gingen bekijken, werd ook de school bezocht. De lessen in Hindi/Marathi en yoga waren interessant. Sommige leerlingen wisten hier al wat van en verrasten de Indiase docenten met hun kennis. Na de lessen konden ze hun energie kwijt en hun jetlag wegwerken met een Bollywood dance klas. Iedereen deed mee en genoot zichtbaar van de opzwepende muziek. Tijdens het sporten wisten de Nederlandse leerlingen niet te winnen tijdens het spelen van het spel Kabaddi, een soort “tikkertje”. Ze wonnen wel met basketbal.

Met de school werd ook het Sanjay Gandhi National Park bezocht. Een park waar het flora en fauna van India wordt bestudeerd en door miljoenen bezoekers wordt bezocht. Bij de Kaneri Caves konden de leerlingen naar hartenlust klimmen, maar door de hitte hield maar een enkeling dat vol.

Naast alle gezelligheden hebben we ook de sloppenwijken van Mumbai bezocht. In samenwerking met de organisatie REAP bezochten we de slum schools en gaven de leerlingen les aan de kansarme kinderen. De lessen werden met veel enthousiasme gegeven en de Indiase leerlingen wilden alles weten van deze lange, blanke mensen. Na de lessen kregen we uitleg over wat de REAP stichting doet in de sloppenwijken en overhandigden de leerlingen de cheque met daarop het bedrag wat zij hadden ingezameld. De priesters waren bijzonder onder de indruk van het bedrag en bleven ons bedanken voor onze genereuze donatie.

Het was een zeer succesvolle trip. Niet alleen vanwege de succesvolle potluck dinners, maar ook om de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de Indiase gezinnen. Ook deze reis was er een leerling die met zijn ouders had afgesproken om nog een week eraan vast te plakken. Het was weer een trip om niet te vergeten. De leerlingen kunnen zich met recht wereldburgers noemen na deze trip. De leerlingen hebben een tipje van het enigma dat India heet, kunnen aanschouwen.

Op naar de volgende trip.

“Het was geen afscheid maar een tot ziens! Na de afgelopen week in Mumbai te hebben doorgebracht, weet ik zeker dat ik nog een keer terug ga naar India.”

Sophie Oberink

 

“Tjeutjekreutje, allememaggies dit was me het reisje wel! Nog nooit had ik zo’n wereld van verschil meegemaakt. Het verkeer dat alle kanten op gaat met mensen die toeteren om helemaal niks, de gastvrijheid dat je tegemoet vliegt, de cultuur en het eten.”

Merel Schouten

 

“Deze reis naar India was zo mooi en indrukwekkend! Ik vond het totaal niet erg om nog een week te blijven en om nog meer van India te kunnen zien.”

Twan Bosschaart

 

Travel is the language of peace

Mahatma Gandhi

 

Castricum 2018


 

Second time around

In April 2017, the second group of St Stanislaus from Mumbai came to Castricum to experience Dutch family life. This is an annual event that started two years earlier. St Stanislaus and the Jac. P. Thijsse College had been in contact with each other for several years via EUMIND. Both schools wanted to go a step further by visiting each other's countries, families and schools. It turned out to be a huge success. After a number of meetings with parents and pupils, we were ready to receive the children from India. After the experiences of the years before, we were well prepared. It is and remains quite an event. The customs and traditions differ enormously. That is one of the things that makes this exchange so special.

When the Indian students  are in the Netherlands, the pupils of the Jac. P. Thijsse show the peculiarities of their own country. Why do we actually eat pancakes, why do we eat so much cheese, why do we use so many spices here from, indeed, India? We live in a monarchy and King's Day is important to us. Our country is flat, but how do you explain that, and how do you explain the windmills and the dikes? What are they actually used for?

 

After their visit to the Netherlands, the students from India were sold. What a wonderful country we live in! Everyone has a bike, and everyone is in a hurry. It looks like India, but completely different.

 

In December 2017 the students from the Netherlands had prepared for the return visit and flew with Lufthansa to Bombay - or Mumbai, as it is now called. The preparation went fine. The students had seen a film about the life of Mahatma Ghandi - he symbolizes the tolerance that India is known for. They had focused on food, language and the culture of the country. That Religion plays such an important role in the life of the Indian population was difficult to understand. Family life in India is also important. Where as in the Netherlands we leave the parental home as quickly as possible, in India it is the opposite. All family members live together or close together in the same neighborhood. They are also immediately ready when something needs to be done. When you get married, not only the neighbour is invited, the whole village or the whole community is welcome. That can be very intensive, if you are not used to that.


The fact that it is hot, was also discussed. When we stepped off the plane in Mumbai, the students only realized what is meant by warm weather. The food is also different and some had some trouble with it in the beginning, but this phenomenon was also embraced. It is so delicious, the spices and the chapatis and the dosas and the rotis, too many things to mention. India is a Mecca for a vegetarian! Most students were particularly impressed by the Butter Chicken, but there was a lot more than that!

 

In addition to the fact that the students went to see Mumbai and the surrounding area with the host families, the school was also visited. The lessons in Hindi / Marathi and yoga were interesting. Some students already knew something about this and surprised Indian teachers with their knowledge. After the lessons they could get rid of their energy and their jetlag with a Bollywood dance class. Everyone participated and enjoyed the exciting music. During the sports the Dutch students did not win when playing the game Kabaddi, a kind of "tag". They did however win at basketball.

 

The Sanjay Gandhi National Park was also visited with the school. A park where the flora and fauna of India is studied and visited by millions of visitors. At the Kaneri Caves, the pupils could climb to their heart's content, but due to the heat, only a few of them kept it up.

 

Besides all the fun, we also visited the slums of Mumbai. In collaboration with the REAP organization we visited the schools and the pupils taught the underprivileged children. The lessons were given with great enthusiasm and the Indian students wanted to know everything about these tall, white people. After the lessons we were given an explanation about what the REAP foundation does in the slums and the students handed over a cheque with the amount they had collected. The priests were very impressed with the amount and thanked us for our generous donation.

 

It was a very successful trip. Not only because of the delicious potluck dinners, but also because of the friendliness and helpfulness of the Indian families. Also this trip there was a student whose parents flew out to meet him and they stayed in India for an extra week. It was another trip to remember. The pupils can rightly call themselves world citizens after this trip. The pupils got to see a tip of the enigma that is called India.

 

On to the next trip.

 

"It was not a farewell but a goodbye! After spending the past week in Mumbai, I'm sure I'll go back to India again."

Sophie Oberink

 

"Fandabidozi! Wicked! My trip was a fantastic experience! Never before had I experienced such a world of difference. The traffic that goes in all directions with people who honk for nothing, the hospitality that greets you, the culture and the food."

Merel Schouten


"This trip to India was so beautiful and impressive! I did not mind staying for another week and seeing even more of India."

Twan Bosschaart

 

Travel is the language of peace

Mahatma Gandhi

 

Castricum 2018