Organisatie
Op deze pagina vind je informatie over de organisatie van de school. Naast bestuur en management vind je hier de lestijden, de jaaragenda, de verschillende raden (MR, OR, LR) etc.

Bestuur/ managementteam

Het Jac. P. Thijsse College maakt deel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland.

Onder deze stichting vallen ook het Bonhoeffercollege in Castricum en het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk. SVOK motiveert haar leerlingen het beste uit zichzelf te halen, van praktijkschool en leerwegondersteunend onderwijs tot het gymnasium. Elke school geeft hier op haar eigen wijze een unieke invulling aan. Kijk op www.svok.nl voor meer informatie.

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Westerplein 4B/4C
1901 NA Castricum

 

Managementteam

Mw. drs. C.A. Hylkema

Rector

Drs. Jeroen de Wit

Conrector / plv. rector

 

Teamleiders

 

Ingrid Overes

Brugklassen

 

Michiel Ubas

2 mavo / havo / vwo

 

Caroline Verstraeten

3/4 mavo en 3 havo

 

Petra van Dok

4/5 havo

 

Susan Zandbergen

3/4/5/6 vwo

 

René Wellen

JPT international

 


 

Dagelijkse organisatie

De jaaragenda geeft aan wanneer bijvoorbeeld toetsweken, schoolfeesten, excursie, (tto-)examens of buitenschoolse activiteiten zijn gepland. De jaaragenda wordt met grote regelmaat aangepast. Hier staat altijd de meest recente versie.

 

Lestijden

Het lesrooster loopt van 8.10 tot 16.45 uur. Het komt voor dat de laatste uren bij aanvang van de cursus nog niet zijn ingeroosterd. In de loop van het jaar kan dat veranderen. Houdt u er rekening mee dat buitenschoolse activiteiten (sport, muziekles, werk) altijd na 16.45 uur gepland dienen te worden.

 

Regulier dagrooster
Binnenkomen 08.10 - 08.15 uur
1e lesuur 08.15 - 09.05 uur
2e lesuur 09.05 - 09.55 uur
3e lesuur 09.55 - 10.45 uur
Pauze 10.45 - 11.10 uur
Binnenkomen 11.10 - 11.15 uur
4e lesuur 11.15 - 12.05 uur
5e lesuur 12.05 - 12.55 uur
pauze 12.55 - 13.20 uur
Binnenkomen 13.20 - 13.25 uur
6e lesuur 13.25 - 14.15 uur
7e lesuur 14.15 - 15.05 uur
8e lesuur 15.05 - 15.55 uur
9e lesuur 15.55 - 16.45 uur

 

Op sommige dagen (aangekondigd in de jaaragenda) wordt gewerkt met een 40-minuten rooster. Zie hieronder:

40-minuten rooster
Binnenkomen 08.10 - 08.15 uur
1e lesuur 08.15 - 08:55 uur
2e lesuur 08.55 - 09:35 uur
3e lesuur 09.35 - 10.15 uur
Pauze 10.15 - 10.40 uur
Binnenkomen 10.40 - 10.45 uur
4e lesuur 10.45 - 11.25 uur
5e lesuur 11.25 - 12.05 uur
pauze 12.05 - 12.30 uur
Binnenkomen 12.30 - 12.35 uur
6e lesuur 12.35 - 13.15 uur
7e lesuur 13.15 - 13.55 uur
8e lesuur 13.55 - 14.35 uur
9e lesuur 14.35 - 15.15 uur

 


Schoolgids

In de schoolgids vind je allerlei informatie over de school die voor jou relevant is.

3237 KB

Jaaragenda

In de jaaragenda staan alle activiteiten die op school en daarbuiten plaatsvinden.

Vakantie
Vakantieplanning 2016-2017  
Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017
Tweede Paasdag 17-04-2017
Meivakantie* 24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren 05-06-2017
Zomervakantie 24-07-2017 t/m 01-09-2017

* Koningsdag valt in de meivakantie

 

Vakantie
Vakantieplanning 2017-2018  
Herfstvakantie 21-10-2017 t/m 29-10-2017
Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Paasweekend 30-03-2018 t/m02-04-2018
Meivakantie* 27-04-2018 t/m 13-05-2018
Hemelvaart (in meivakantie) 
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 21-07-2018 t/m 02-09-2018

* Koningsdag valt in de meivakantie

 

Te laat/ verzuim

  download de regels t.a.v. te laat komen/ongeoorloofde afwezigheid. (PDF)

  download het verzuimprotocol 16-17

Verlof

Soms kan het voorkomen dat een leerling buiten de reguliere vakantiedagen extra vakantie of verlof nodig heeft.
  download het aanvraagformulier (PDF).


 

Medezeggenschap

Het JPT kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de Medezeggenschapsraad.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) spreekt met de directie van het JPT over alle onderwerpen die de school betreffen. De Raad heeft daarbij het recht op alle informatie, die voor het uitoefenen van haar taak nodig is. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.

Onze missie is:

 

‘De MR wil een transparant overlegorgaan en actief klankbord zijn voor alle leerlingen, ouders en personeelsleden van het JPT College. De MR levert hierdoor zo een bijdrage aan een organisatie waar goed onderwijs gegeven kan worden ‘.

 

Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig voordat de besluiten volgens de wet kunnen worden uitgevoerd.

De MR is het orgaan waarin alle geledingen binnen school, leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 16 leden. Van de leden komen er 8 uit het personeel, verdeeld over het onderwijzend personeel (6) en het onderwijsondersteunend personeel (2). De overige 8 leden komen uit de leerlingen- (4) en oudergeleding (4)

 

Notulen MR

Wanneer u geïnteresseerd bent in de notulen van de MR, kunt u deze na inlog via een leerlingaccount inzien in de map 'Bronnen' binnen de elo van Magister.

 

    
Huidige samenstelling van de MR

Op dit moment bestaat de Medezeggenschapsraad uit drie geledingen, die de volgende invulling heeft.

Oudergeleding:

Edwin Blokland, Jan-Kees Emmer, Jos de Goede, René Kapr

Leerlinggeleding:

Chris Bloemers, Nina Burgering, Yuan Conijn, Axel Kramer

Personeelsgeleding:

Myra Albers, Henk Borst (2e secretaris), Paul Buurman, Sølvi van den Ende, Tom van Greuningen, Roel Heckers (voorzitter), Cees Siekerman (vice-voorzitter), Hanneke Vodde (secretaris)

Roel Heckers en Hanneke Vodde vormen samen het Dagelijks Bestuur en zijn als zodanig het eerste aanspreekpunt met de schoolleiding


Meestal zijn er wel leden van deze geledingen die ook zitting hebben in andere gremia zoals de ouderraad (OR) studiehuisraad of GMR. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse organen binnen de school gegarandeerd.

Een of meer directieleden adviseren de raad over het door de directie voorgenomen en uitgevoerde beleid en zij bespreken de besluiten, adviezen en meningen van de raad in de vergaderingen van de directie.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR is een overlegorgaan waarin de gekozen vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders met de directie van het JPT  van gedachten wisselen over tal van belangrijke zaken op onze school. Uitgangspunt is dat we naar overeenstemming streven door het voeren van constructief overleg tussen de verschillende geledingen.

Een MR heeft 3 verschillende rechten.  Het belangrijkste recht is het informatierecht. De MR kan op alle punten die hij van belang acht om informatie vragen. Gevolg van dit recht is dat de MR op al die punten kan meepraten. Daarnaast bestaat er voor sommige zaken een adviesrecht – de directie moet daarin aan de MR om advies vragen – en voor andere zaken een instemmingsrecht – bij die onderwerpen mag nieuw beleid alleen uitgevoerd worden als de MR ingestemd heeft. Een precieze formulering van de rechten en plichten van de MR vindt u in het reglement. Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken rondom (het organiseren van) de MR-vergaderingen.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat het Jac. P. Thijsse College evenals het Bonhoeffer College en het Kennemer College onder het bestuur valt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden bovenschoolse aangelegenheden besproken.
Namens onze school hebben hierin zitting: de personeelsleden Henk Borst en Carolien Blaas en ouder Arend Beltman. In de GMR is Arend Beltman voorzitter en Henk Borst secretaris. Nadere informatie over de GMR is te vinden op de site van het SVOK.


 


 

Bevordering

Aan welke eisen je moet voldoen om naar een volgend leerjaar te gaan, kun je lezen in deze pdf-documenten.

  Download de bevorderingsnormen (PDF).

 


 


 

Lessentabel

Elke klas heeft een verschillend aanbod aan vakken. Soms heb je een jaar lang vier uur per week een vak, soms drie.

  Download de lessentabel (PDF).
Hierin staan de lesuren die per leerjaar en per vak gegeven worden.

Het document heeft betrekking op cursusjaar 2016-2017.

 


 

Prestaties

Op het Jac. P. Thijsse College vinden we het van groot belang dat leerlingen zonder vertraging de school doorlopen. In de hier genoemde pagina's kun je zien dat wij daar prima in slagen. Op deze pagina's vind je ook de resultaten van de examens en de inspectierapporten.

 

Opbrengstenkaart

De Opbrengstenkaart toont een samenvatting van opbrengstgegevens van een school voor voortgezet onderwijs. Op de kaart staan de naam en adres van de school en enkele statistische gegevens. Het hoofdbestanddeel van de kaart wordt gevormd door actuele gegevens over doorstroom en examenresultaten. De Opbrengstenkaart geeft daarmee een beeld van enkele kwaliteitsaspecten van de school.

 

Lees hier de Opbrengstenkaarten

 

Inspectierapporten

Regelmatig wordt de school bezocht door de onderwijsinspectie. Naar aanleiding daarvan worden rapporten opgesteld, die je kunt raadplagen via onderstaande link.

 

Lees hier de Inspectierapporten.

 

Slagingspercentages

Wij publiceren hier de examenresultaten per afdeling.

 

  mavo havo vwo
cursusjaar lln % geslaagd lln % geslaagd lln % geslaagd
2015 - 2016 143 98% 247 86% 122 93%
2014 - 2015 118 89% 207 83% 116 91%
2013 - 2014 124 90% 235 91% 139 91%
2012 - 2013 107 88% 213 87% 112 96%

 

Vensters voor Verantwoording

De scholen van SVOK nemen deel aan het project Scholen op de kaart (vh. Vensters ter verantwoording)  Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel.

 

Klik hier voor het venster van het Jac. P. Thijsse College.

Algemene site Schoolvenster: Scholen op de kaart.

Meer informatie vindt u op www.venstersvoorverantwoording.nl

 


  

Opleiden in de school (Oplis)

Onze school kent een rijke traditie als het gaat om het begeleiden van studenten. Wij investeren daarmee in het onderwijs van de toekomst en leveren een bijdrage aan de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van docenten voor de eigen school en voor het onderwijs in het algemeen.

 

 

Het Jac. P. Thijsse College maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Haarlem en Hoofddorp en de 1e en 2e graads lerarenopleidingen, inclusief de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Noord-Holland.

Een van de pluspunten van de AONHW is dat onze school en de opleidingsinstituten (hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs) gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een kwalitatief goede opleiding van de student. Er is dan ook een nauw contact tussen onze school en de diverse hbo en wo opleidingsinstituten.

Onze school biedt intensieve en deskundige begeleiding van de student door een schoolopleider en werkbegeleider. Het is ons streven om hierbij maatwerk te leveren.

Passend bij de competentieontwikkeling en belangstelling krijgt de student van de werkbegeleider verantwoordelijkheid toebedeeld bij de diverse onderwijstaken die er zoal zijn op een school voor Voortgezet Onderwijs.

 

Stagevormen

Voor elk soort stage bieden wij mogelijkheden, afhankelijk van het vak en de ruimte binnen de sectie om de stagiaire te begeleiden.
Overzicht van ons Oplis-aanbod:

  • Eerstejaars van de tweedegraadsopleidingen zijn een dag in de week bij ons aanwezig en volgen een uitgebreid, deels gezamenlijk programma
  • Tweede- en derdejaars van de tweedegraadsopleidingen volgen hun persoonlijke programma
  • Regelmatig zijn er bij ons lio-plaatsen.
  • Ook kennen we een aantal duale stages per schooljaar. Hierbij is een student een dag langer in de school aanwezig dan tijdens een reguliere stage om betaald werk te verrichten. Het gaat dan om leerwerktaken die nuttig zijn voor de school en voor de ontwikkeling van de student.
  • Eerstegraads studenten volgen hun persoonlijke programma. Meestal wordt vanuit de opleiding een verzoek om een stageplaats gedaan, maar zelf solliciteren is natuurlijk ook mogelijk.

 

Inrichting van de stagebegeleiding

Onze begeleiding houdt in dat elke student een werkbegeleider krijgt die de student begeleidt op het gebied van vak en beroep (competentieontwikkeling). Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de student.
Tevens wordt elke student gekoppeld aan een schoolopleider die begeleiding biedt op het gebied van algemene competentieontwikkeling d.m.v. lesbezoek, feedbackgesprekken, algemene gesprekken.
Ook de schoolopleider is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de student.
Ons Oplis team organiseert ook diverse intervisie-bijeenkomsten, waarin studenten onder deskundige leiding (leren) reflecteren op eigen handelen en ervaringen. Daarnaast is er voor iedereen een aantal themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over probleemgedrag, ouderavonden, de eerste les etc.

 

Stageplaatsen en sollicitatie

Aan het einde van ieder schooljaar plaatsen wij de nieuwe mogelijkheden voor het volgende schooljaar op de website.
Ook gedurende een schooljaar is het mogelijk te informeren of te solliciteren naar een stageplaats.
Solliciteren kan door een motivatiebrief en c.v. te sturen naar:

Suzanne Blankert
Coördinerend schoolopleider
stagebureau@jpthijsse.nl

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon: 0251 - 65 25 71

 

Oplis-team

Ons team bestaat momenteel uit vijf personen:
Rianne Moonen, schoolopleider eerstejaars
Frederike Rudolphij, schoolopleider hogerejaars
Janny Oosterhuis, schoolopleider hogerejaars
Ben Vriesema, schoolopleider hogerejaars
Suzanne Blankert, coördinerend schoolopleider