Medezeggenschap
Het JPT kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) spreekt met de directie van het JPT over alle onderwerpen die de school betreffen. De Raad heeft daarbij het recht op alle informatie, die voor het uitoefenen van haar taak nodig is. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.

Onze missie is:

 

‘De MR wil een transparant overlegorgaan en actief klankbord zijn voor alle leerlingen, ouders en personeelsleden van het JPT College. De MR levert hierdoor zo een bijdrage aan een organisatie waar goed onderwijs gegeven kan worden ‘.

 

Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig voordat de besluiten volgens de wet kunnen worden uitgevoerd.

De MR is het orgaan waarin alle geledingen binnen school, leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 16 leden. Van de leden komen er 8 uit het personeel, verdeeld over het onderwijzend personeel (6) en het onderwijsondersteunend personeel (2). De overige 8 leden komen uit de leerlingen- (4) en oudergeleding (4)

 

Notulen MR

Wanneer u geïnteresseerd bent in de notulen van de MR, kunt u deze na inlog via een leerlingaccount inzien in de map 'Bronnen' binnen de elo van Magister.

 

Huidige samenstelling van de MR

Op dit moment bestaat de Medezeggenschapsraad uit drie geledingen, die de volgende invulling heeft.

 

Oudergeleding:

Edwin Blokland, John Bruin, Jos de Goede, Jos Vermaas

 

Leerlinggeleding: 

Daniel Besselink, Reina Borst, Yuan Conijn, Axel Kramer

 

Personeelsgeleding: 

Roel Heckers (vz), Myra Albers, Henk Borst, Sølvi van den Ende, Janny Oosterhuis, Cees Siekerman, Hanneke Vodde

 

Roel Heckers en ... vormen samen het Dagelijks Bestuur en zijn als zodanig het eerste aanspreekpunt met de schoolleiding

Meestal zijn er wel leden van deze geledingen die ook zitting hebben in andere gremia zoals de ouderraad (OR) studiehuisraad of GMR. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse organen binnen de school gegarandeerd.

Een of meer directieleden adviseren de raad over het door de directie voorgenomen en uitgevoerde beleid en zij bespreken de besluiten, adviezen en meningen van de raad in de vergaderingen van de directie.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR is een overlegorgaan waarin de gekozen vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders met de directie van het JPT  van gedachten wisselen over tal van belangrijke zaken op onze school. Uitgangspunt is dat we naar overeenstemming streven door het voeren van constructief overleg tussen de verschillende geledingen.

Een MR heeft 3 verschillende rechten.  Het belangrijkste recht is het informatierecht. De MR kan op alle punten die hij van belang acht om informatie vragen. Gevolg van dit recht is dat de MR op al die punten kan meepraten. Daarnaast bestaat er voor sommige zaken een adviesrecht – de directie moet daarin aan de MR om advies vragen – en voor andere zaken een instemmingsrecht – bij die onderwerpen mag nieuw beleid alleen uitgevoerd worden als de MR ingestemd heeft. Een precieze formulering van de rechten en plichten van de MR vindt u in het reglement. Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken rondom (het organiseren van) de MR-vergaderingen.

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat het Jac. P. Thijsse College evenals het Bonhoeffer College en het Kennemer College onder het bestuur valt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden bovenschoolse aangelegenheden besproken.

Namens onze school zit Henk Borst in de GMR. Nadere informatie over de GMR is te vinden op de site van het SVOK.