Skip to main content

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Het Jac. P. Thijsse College (onderdeel van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van het Jac. P. Thijsse College. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Jac. P. Thijsse College sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is het Jac. P. Thijsse College niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is