(Mede-)zeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) spreekt met de directie van het JPT over alle onderwerpen die de school betreffen. De Raad heeft daarbij het recht op alle informatie, die voor het uitoefenen van haar taak nodig is. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen.

Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de MR nodig voordat de besluiten volgens de wet kunnen worden uitgevoerd.

De MR is het orgaan waarin alle geledingen binnen school, leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 16 leden. Van de leden komen er 8 uit het personeel, verdeeld over het onderwijzend personeel (6) en het onderwijsondersteunend personeel (2). De overige 8 leden komen uit de leerlingen- (4) en oudergeleding (4).

De MR wil een transparant overlegorgaan en actief klankbord zijn voor alle leerlingen, ouders en personeelsleden van het JPT College. De MR levert hierdoor zo een bijdrage aan een organisatie waar goed onderwijs gegeven kan worden.

Notulen MR

Wanneer u geïnteresseerd bent in de notulen van de MR, kunt u deze na inlog via een leerlingaccount inzien in de map ‘Bronnen’ binnen de elo van Magister.

Rechten en organisatie

Een MR heeft 3 verschillende rechten.  Het belangrijkste recht is het informatierecht. De MR kan op alle punten die hij van belang acht om informatie vragen. Gevolg van dit recht is dat de MR op al die punten kan meepraten. Daarnaast bestaat er voor sommige zaken een adviesrecht – de directie moet daarin aan de MR om advies vragen – en voor andere zaken een instemmingsrecht – bij die onderwerpen mag nieuw beleid alleen uitgevoerd worden als de MR ingestemd heeft. Een precieze formulering van de rechten en plichten van de MR vindt u in het reglement. Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken rondom (het organiseren van) de MR-vergaderingen.

Huidige samenstelling van de MR

Op dit moment bestaat de Medezeggenschapsraad uit drie geledingen, die de volgende invulling hebben.

Oudergeleding:

Edwin Blokland, Jan-Kees Emmer, Peter Dijk en René Kapr

Leerlinggeleding:

Hieke van Heesch, Anouk Weerman, Jonathan Dirks en Sanne Jonker.

Personeelsgeleding:

Leonie Weijling (voorzitter), Hanneke Vodde (secretaris), Remco Troost, Thomas Smit, Sandra Derksen, Cees Siekerman, Bianca Buijsman en Sølvi van den Ende.

Leonie Weijling en Hanneke Vodde vormen samen het dagelijks bestuur en zijn als zodanig het eerste aanspreekpunt met de schoolleiding.

Meestal zijn er wel leden van deze geledingen die ook zitting hebben in andere gremia, zoals de ouderraad (OR), studiehuisraad of GMR. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse organen binnen de school gegarandeerd.

Een of meer directieleden adviseren de raad over het door de directie voorgenomen en uitgevoerde beleid en zij bespreken de besluiten, adviezen en meningen van de raad in de vergaderingen van de directie.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aangezien het Jac. P. Thijsse College evenals het Bonhoeffer College en het Kennemer College onder het bestuur valt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad worden bovenschoolse aangelegenheden besproken.
Namens onze school hebben hierin zitting: de personeelsleden Henk Borst en Carolien Blaas en ouder Arend Beltman. In de GMR is Arend Beltman voorzitter en Henk Borst secretaris. Nadere informatie over de GMR is te vinden op de site van SVOK.

Ouderraad (OR)

Uw kind zit vele uren op het JPT. Als ouder wil je graag dat dit leerzame en fijne uren zijn. Toch sta je als ouder, meer dan op de lagere school, op afstand van de school. Vanzelfsprekend bent u benieuwd hoe het reilt en zeilt op school. De ouderraad is de spreekstem van de ouders en een helpende hand voor de school om de JPT-tijd van onze kinderen nog fijner te maken!

Wat doet de OR?

Wij houden per kwartaal een ouderbijeenkomst waar we bespreken wat goed en wat beter kan in het schoolleven van onze kinderen. De conrector is daar ook voor uitgenodigd. Naast algemene schoolzaken bespreken we knelpunten vanuit onze projectgroepen. Op die manier kunt u meedenken en komt u er misschien wel achter in welke specifieke projectgroep u tijd wilt steken. Iedereen is welkom (mail naar or@jpthijsse.nl).

Wat wil de OR bereiken?

Onze doelen zijn de doelen van elke ouder: een goede, gezellige, veilige school voor je kind. Wat zijn uw doelen? Laat het ons weten. We zijn uw spreekbuis!

Uitgangspunten van de ouders over (plezier in) onderwijs naar de school toe vertegenwoordigen.

Maar we willen ook:
Communicatie en kennis uitwisselen tussen school, leerlingen en ouders. Activiteiten (onder)steunen die het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen verhogen.

Wat kunt u doen?

  1. Bezoek onze bijeenkomsten, uw input is welkom!
  2. Vertel ons wat u dwars zit, of wat u goed vindt gaan op school. Als ouder ontvangt u ook belangrijke signalen van uw kind over de school, geef ze door!
  3. Lever een bijdrage. U bepaalt zelf in welke mate u betrokken wilt zijn.

Zet uw kennis of betrokkenheid in op onze bijeenkomsten: het is aan u!
De school wordt een fijnere plek voor uw kind als de ouders meedenken en meedoen.

De ouderraad werkt met projectgroepen. Daardoor kunt u tijd besteden aan de hele ouderraad of alleen aan datgene wat u belangrijk of leuk vindt.

Projectgroepen

1. Thema-avond

Een avond bijgepraat worden door experts over het social mediagedrag van je kind of praktisch advies ontvangen over hoe je met je kind over drugsgebruik praat. Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk? Help de jaarlijkse informatie-avond van de ouderraad bepalen.

2. Financiën

Waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed? De werkgroep houdt de vinger aan de pols, bepaalt speerpunten en werkt ze uit. De schooltijd van onze kinderen kan nóg mooier en beter. Welke activiteiten zijn zo belangrijk dat ze er ‘moeten’ komen?

3. Jaarboeken

Dé herinnering van uw kind aan zijn/haar schooltijd: de productie ervan is elk jaar weer een uitdaging. Ondersteunt u de leerlingen ook?

4. Intern contact

Goede afstemming en contact met de MR en eventueel de leerlingenraad

5. Oudercontact

Vele handen maken licht werk. Er is ruimte voor vijftien ouderraadleden, maar we hebben er veel minder. Hoe kunnen we meer ouders betrekken? En hoe kunnen we onze, o zo belangrijke, feedback bij ouders halen? Denk mee!

Neemt u gerust contact op, we zien en horen u graag!

De ouders van de ouderraad:
Monique Tuinman, Denise Oerlemans, Karin Lute, Marijke van Roon, Ad Honders en Carin Kippersluis.

Mail: or@jpthijsse.nl

Facebook en Twitter: ouderraadjpt