Skip to main content

Welkom

Passend onderwijs

Ook als je wat meer ondersteuning nodig hebt, ben je welkom op het JPT!

Op het JPT bieden we Passend Onderwijs aan door onze duidelijke structuur van begeleiding binnen de school. Hierbij is het doel om in een zo vroeg mogelijk stadium de pedagogisch-didactische en/of sociaal-emotionele ondersteuningsbehoefte te traceren en adequate hulp in te zetten. Het liefst al preventief vanuit de overdracht met de basisschool. Leerlingen die voor langere tijd begeleiding nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van de Trajectvoorziening. Voor deze leerlingen maken we een individueel handelingsplan gericht op de ondersteuningsbehoeften. Zij krijgen een vaste Trajectbegeleider en mogen gebruik maken van de Trajectruimte. Dit is een prikkelarme omgeving waar de leerling rustig kan werken, een time-out kan nemen of even in gesprek kan met de Trajectmedewerker. Bij al onze ondersteuning vinden we het belangrijk om goed af te stemmen met ouders.

De mentor is voor alle leerlingen het eerste aanspreekpunt. Ons ondersteuningsteam kan extra begeleiding geven die verder gaat dan de inzet van de mentor. Op deze manier kunnen we in de meeste gevallen voorkomen dat leerlingen de school vroegtijdig moeten verlaten en/of doorstromen naar het speciaal onderwijs. Het ondersteuningsteam heeft o.a. kennis op het gebied van (faal)angst, ASS, AD(H)D, Hoogbegaafdheid, TOS, Dyslexie, Dyscalculie. Ook zijn ze bekend met Diabetes Type-1, Epilepsie en Visusbeperkingen.

De zorgcoördinator, mw. Josine van Eck, is telefonisch bereikbaar en via de e-mail: JEc@jpthijsse.nl.

Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Als ouders een kind hebben aangemeld bij een school, is de school verplicht om te onderzoeken of en hoe zij zelf de gevraagde extra ondersteuning kunnen bieden. Als zij dat niet kunnen, zijn ze verplicht zelf een andere onderwijsplek te zoeken. Dit is de zorgplicht passend onderwijs die bij de schoolbesturen ligt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, hetzij bij een ander schoolbestuur.

Wij verwijzen hiervoor ook graag naar de website van de Rijksoverheid gericht op passend onderwijs.

Wat is het samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO), werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijsaanbod. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, zitten vmbo-, havo- en vwo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In onze regio vallen alle VO-scholen in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest in het samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. Dit zijn tegelijkertijd de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast maken de VSO-scholen Heliomare Onderwijs in Heemskerk, Het Molenduin in Santpoort/Driehuis en Jeugdzorgplus Ronduit in Bakkum onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. De scholen (schoolbesturen) in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze regelen dat er voor ieder kind die dat nodig heeft extra hulp wordt georganiseerd of een speciale school wordt gevonden. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt omschreven welke afspraken er zijn gemaakt op het gebied van (de inzet van) ondersteuning en hoe er vorm wordt gegeven aan passend onderwijs in de regio.

Wij verwijzen hiervoor graag naar de website van het samenwerkingsverband waar wij onderdeel van uitmaken, namelijk Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland